Algemene voorwaarden Sintra Advocatuur versie 1 januari 2022

Sintra Advocatuur is de handelsnaam waaronder mevrouw mr. W.A. Berghuis als advocaat praktijk voert. Sintra Advocatuur is gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60369876.

Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Sintra Advocatuur, waaronder aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 2 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een opdracht door Sintra Advocatuur. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Sintra Advocatuur te zijn gegeven en niet aan een aan Sintra Advocatuur verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Artikel 3 Ook vroegere aan Sintra Advocatuur verbonden personen mogen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, alsmede rechtsopvolgers onder algemene titel.

Artikel 4 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Sintra Advocatuur leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door Sintra Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van het toepasselijke eigen risico.

Artikel 5 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Sintra Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Sintra Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

Artikel 6 Indien de in artikel 4 en/of 5 genoemde verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 5.000,00

Artikel 7 Indien Sintra Advocatuur bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt, dan is Sintra Advocatuur tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze (rechts)persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door Sintra Advocatuur ingeschakelde (rechts)persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, is Sintra Advocatuur gerechtigd om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

Artikel 8 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Sintra Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 9 Betaling van alle door Sintra Advocatuur verzonden facturen dient te geschieden door overboeking op het bankrekeningnummer van Sintra Advocatuur binnen de op de factuur genoemde termijn, zonder inhouding of verrekening. Sintra Advocatuur is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat alle openstaande facturen van de cliënt volledig zijn betaald. De cliënt is nimmer tot opschorting bevoegd.

Artikel 10 Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) is Sintra Advocatuur verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden te melden bij de autoriteiten.

Artikel 11 Op de rechtsverhouding tussen Sintra Advocatuur en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 De bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen Sintra Avocatuur en haar cliënt.

General Conditions Sintra Advocatuur version january 1st, 2021 in English

Sintra Advocatuur is the trade name of the lawfirm of Ms W.A. Berghuis LLM, attorney at law (advocaat). Sintra Advocatuur is domiciled in Dordrecht, the Netherlands and is registered at the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under registrationnumber 60369876.

Article 1 These general conditions apply to all services that Sintra Advocatuur has been requested to provide (‘opdrachten’), and supplemental and further assignments

Article 2 The Agreement shall only be concluded by Sintra Advocatuur’s acceptance. Requests for services are deemed to have been directed to Sintra Advocatuur only and not to any individual person associated with Sintra Advocatuur. The application of sections 7:404 and 7:407(2) Dutch Civil Code is excluded.

Article 3 Also any person formerly associated with Sintra Advocatuur may rely on these general conditions, as well as that person’s legal successors.

Article 4 If an event occurs in providing services that could lead to any liability on Sintra Advocatuur’s part, that liability shall be limited to the amount that is paid out in that specific case under Sintra Advocatuur’s professional indemnity insurance, increased by the amount of the applicable deductible (eigen risico).

Article 5 If, by or in connection with the performance of an assignment of a client or otherwise, damage is caused to persons or property, for which Sintra Advocatuur is liable, then the liability shall be limited to the amount paid out in that specific case under the general professional corporate liability insurance (AVB) of Sintra Advocatuur, increased by the amount of the applicable deductible (eigen risico).

Article 6 If for any reason none of these insurance policies mentioned in article 4 and/or 5 entitle Sintra Advocatuur to any payment, Sintra Advocatuur liability will be limited to a maximum of EUR 5.000,00.

Article 7 If Sintra Advocatuur involves a person not associated with Sintra Advocatuur in connection with her services for a client, Sintra Advocatuur will not be liable to the client for any error or omission (fout) made by that person. By requesting Sintra Advocatuur to provide services, the client gives Sintra Advocatuur authority to accept a limitation of liability stipulated by that person on behalf of the client.

Article 8 Claims for damages shall expire after a period of one year following the day on which the client became aware of the damages and of Sintra Advocatuur as the liable party.

Article 9 All invoices presented by Sintra Advocatuur must be paid within the payment term stated on the invoice without any discount, withholding or set-off. Sintra Advocatuur is entitled to suspend its services untill all invoices due by the client are fully paid. The client shall never be entitled to suspend its payment obligations.

Article 10 Under applicable legislation (such as the Dutch Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (Wwft)) Sintra Advocatuur is obliged to verify the identity of its clients and report unusual transactions to the authorities in certain circumstances

Article 11 The legal relationship between Sintra Advocatuur and her clients is governed by Dutch law.

Article 12 Any disputes between Sintra Advocatuur and the client will be exclusively resolved in the first instance by the District Court of Rotterdam, the Netherlands. In the event of any discrepancy between the Dutch and English versions of these General Conditions, the Dutch version shall prevail.